Resultaten voor sociale verzekeringen

 
sociale verzekeringen
Sociale zekerheid voor zelfstandigen Vlaanderen.be.
Meer informatie over het sociaal statuut van de zelfstandige vindt u in de brochure Uw rechten en plichten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ. Als u aangesloten bent bij een socialeverzekeringsfonds en u betaalt uw bijdragen, dan hebt u recht op gezinsbijslag.
RSVZ Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers.
Main menu NL. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen RSVZ beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn. Kunnen mijn studies meetellen voor mijn pensioen?
Sociale zekerheid België Wikipedia.
De sociale zekerheid die België kent, bestaat in hoofdlijn uit drie statuten: aan de ene kant de sociale zekerheid voor werknemers, met nog belangrijke verschillen tussen arbeiders, bedienden en ambtenaren, en aan de andere kant de sociale verzekeringen voor zelfstandigen.
Sociale zekerheid in België Belgium.be.
Wanneer u in België komt wonen, werken of studeren, hangen uw rechten op het vlak van sociale zekerheid kinderbijslag, pensioen, terugbetaling van medische kosten, arbeidsongeschiktheid, af van de eventuele akkoorden die België heeft gesloten met uw land van herkomst of van de Europese reglementering.
Sociale premies Wikipedia.
Sociale premies in Nederland ook wel genoemd premies sociale verzekeringen zijn premies die geheven worden in verband met sociale verzekeringen ook wel genoemd publiekrechtelijke verzekeringen, dat wil zeggen verzekeringen die voor de verzekerden in beginsel een wettelijk verplicht karakter hebben en van rechtswege gelden de verzekerde hoeft geen verzekering af te sluiten om verzekerd te zijn.
Sociale verzekeringen.
Brochures en publicaties. Over uw inkomsten betaalt u sociale verzekeringspremies zoals premie volksverzekeringen en premies werknemers-verzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze premies automatisch in op uw loon of uitkering. Werkt u niet in loondienst of hebt u een eigen woning?
Sociale verzekeringen Arboportaal.
Bij een eventuele voortzetting van het dienstverband hoeven er geen sociale verzekeringspremies meer te worden betaald. De werkgever kan een premiekorting krijgen als het bedrijf een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in loondienst neemt. Naast de sociale verzekeringen zijn er in Nederland ook sociale voorzieningen.
De Belgische Sociale Zekerheid La Sécurité Sociale Belge Die Soziale Sicherheit The Belgian Social Security.
De sociale zekerheid: informatie en onlinediensten voor Belgische burgers en ondernemingen. Werkgevers, zelfstandigen, mandatarissen, sociale dienstverrichters, curatoren, werken met contractanten., Ambtenaren en andere professionelen. La sécurité sociale: de linformation et des services en ligne pour les citoyens et les entreprises belges.
Sociale verzekeringen Betekenis, Definitie en Uitleg.
Door sociale premie te betalen ben je er dus van verzekerd daarom heet het ook sociale verzekering dat je nog steeds inkomen hebt als je ziek wordt, werkloos raakt enz. Sociale verzekeringen worden opgesplitst in twee soorten: Werknemersverzekeringen en Volksverzekeringen.

Contacteer ons